Op deze pagina vindt u de volgende informatie:

Wij vinden het contact tussen school en ouders zeer belangrijk en onmisbaar in de samenwerking.
Aan het begin van elk schooljaar kunt u aangeven op welke manier u de school een helpende hand wilt bieden, zoals pleinwacht, het wasgoed, naar de bibliotheek, helpen bij de technieklessen en fruit snijden.

Natuurlijk voeren we graag gesprekken met u over uw kind. De volgende contactmomenten staan standaard ingepland:

– startgesprek aan het begin van het schooljaar;
– voortgangsgesprek in november;
– rapportgesprek in maart.

Als dat nodig is, voeren we tussentijdse gesprekken. Dit kan op initiatief van de leerkracht, maar ook wanneer u zelf iets wilt bespreken. U bent altijd welkom om een afspraak te maken.

Kijkdagen:
Twee keer per jaar is er een kijkdag op school. U kunt dan meekijken in de groepen. In groep 1/2/3 organiseren we elke maand een inloopmoment voor ouders, waarbij u een half uur kunt meedraaien in de groep.

Onze communicatie met u als ouders verloopt via PARRO. Via deze app versturen we nieuwsbrieven, informatie over activiteiten, informatie en foto’s van de groep. Ook kunt u de leerkracht een privé bericht sturen.

In groep 1-2-3 werken de kinderen gedurende een periode van zes tot acht weken aan een thema in de kring, in werkjes, maar ook in de bouwhoek, huishoek of verfhoek. Zo werken de kinderen op een speelse manier, maar gericht aan de verschillende vaardigheden, zoals praten, luisteren, woordenschat, tellen en motoriek. Maar ook samenwerken, concentratie en zelf een werkje maken.

De kinderen in groep 3 krijgen les aan de hand van een methode voor rekenen en lezen. Naast de instructie en lesjes in de werkboekjes, zorgen we voor een speelse manier van leren.

Vanaf groep 4 werken we met het digitale programma Snappet bij de vakken rekenen, taal, spelling en technisch lezen. We zorgen voor een goede en bewuste afwisseling tussen digitaal werken en op papier werken.

Lezen neemt een belangrijke plaats in op school. In onze uitgebreide schoolbibliotheek staan nieuwe boeken voor alle leeftijden en over allerlei onderwerpen. Elke dag begint met lezen en voorlezen.

Begrijpend lezen begint in groep 1 met begrijpend luisteren. Met bijvoorbeeld prentenboeken proberen we de kinderen tools mee te geven die ze later goed kunnen gebruiken tijdens de lessen begrijpend lezen. Vanaf groep 4 leren we de kinderen begrijpend lezen met de methode Beter BijLeren. We vullen deze lessen aan met de principes van Close Reading.

Wereldoriëntatie
In groep 1-2-3 leren de kinderen binnen het thema over de natuur en over de wereld om ons heen.
Vanaf groep 4 werken de kinderen steeds een periode van een aantal weken aan een vak: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek.

Engels geven we vanaf groep 1 met de methode Groove me.

Bij Verkeer gebruiken we de methode Let’s Go! De kinderen van groep 7/8 doen één keer in de twee jaar mee aan het landelijke verkeersexamen.

Natuurlijk is er door de week heen ook tijd voor muziek en de creatieve vakken.

Op donderdagmiddag bieden we een wisselend programma aan, waar mogelijk met vakleerkrachten; dans, handvaardigheid, tekenen, drama.

In 2022 starten we met techniek aan de hand van de Techniektorens!

Om te zorgen dat de kinderen na groep 8 zelfstandig kunnen starten aan het voortgezet onderwijs, werken we hier stapsgewijs naar toe. We leren de kinderen plannen en organiseren en zelfstandig werken. Ze ontwikkelen een kritische geconcentreerde werkhouding.

In groep 1-2 kiezen de kinderen hun taakjes en werkjes met behulp van het digikeuzebord.

In groep 3 krijgen de kinderen voor het eerst een weektaak. Hierop staan de taken die de kinderen per dag moeten maken. Als ze de taak af hebben, kleuren ze de taak af.

Vanaf groep 4 wordt deze weektaak uitgebreid met extra taken; zowel verplichte taken als keuzetaken. Dat varieert van het extra oefenen met de doelen uit de les tot het doen van leerspelletjes, smartgames, technisch lego, kapla en knex.

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen een agenda om ook het huiswerk in te leren plannen.

In de groepen wordt op een duidelijk dagrooster aangegeven welke vakken die dag op het programma staan.
Via een timer weten de kinderen hoeveel tijd ze hebben om aan een taak te werken.

We zorgen dat de kinderen op een goede manier met elkaar omgaan.
Kinderen leren hun eigen gevoelens kennen en herkennen, maar ook die van de ander. Elke dag bespreken we deze gevoelens aan de hand van emotiekaartjes.

Door de school gelden dezelfde regels. Per groep worden aan het begin van het schooljaar klassenregels opgesteld. Tijdens de lessen sociale vaardigheid bespreken we hoe de kinderen kunnen omgaan met elkaar, hoe we ruzie voorkomen en oplossen.
We observeren de kinderen en gebruiken daarbij het programma BOSOS (groep 1-2) en Zien! (groep 3 t/m 8).

Groep 3-4 oefent thuis met lezen of rekenen.
In groep 5 wordt dit uitgebreid met de toetsen. U krijgt dit dan te horen van de leerkracht.
In groep 6-7-8 krijgen de kinderen ook elke week ‘vast’ huiswerk en soms nog wat extra. Dit komt in de agenda en staat ook in Classroom.

Thuis werk afmaken, zal heel soms voorkomen. Het is de bedoeling dat het dagelijks werk op school (af)gemaakt wordt, onder schooltijd. Heeft uw kind (naar eigen mogelijkheden) goed gewerkt deze dag, dan is er op een ander moment in de week tijd om taken af te maken. Als dit niet lukt, dan kan het voorkomen dat uw kind wat langer op school blijft. Het is niet de bedoeling dat dit structureel gebeurt. We bespreken dan samen met u hoe we dit kunnen voorkomen.

In groep 1-2-3 eten we elke dag fruit of groente. Wilt u dit, indien mogelijk, gesneden meegeven?
In groep 4 t/m 8 is woensdag de vaste fruitdag.
Elk schooljaar doen we mee met het gesubsidieerde project Schoolfruit. De kinderen krijgen tijdens het project op woensdag, donderdag en vrijdag fruit op school. Zij hoeven dan geen fruit naar school mee te nemen.

De gymlessen worden gegeven door Regiekr8. De kinderen nemen gymkleding en gymschoenen met stevige zool mee. We gymen op:

Groep 1-2-3 – woensdag
Groep 4 t/m 8 – vrijdag

Alle kinderen krijgen een luizenzak als ze voor het eerst op school zijn.
Is de luizenzak kwijt of kapot? U kunt een nieuwe aanschaffen voor €3,50.

In groep 1/2/3 dragen de kinderen in school sloffen die ze van thuis meenemen.

In groep 3 krijgen de kinderen van school een etui met potlood, kleurpotloden en stiften. De kinderen in groep 3-4 schrijven met potlood. In groep 5 krijgen de kinderen een stabilo. Wanneer deze pen kapot of kwijt is, moet deze worden vervangen door een zelfde pen (op school te koop voor € 5,75.)